Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Συνδικαλιστικά Νέα / Κριτήρια Παραμονής Αστυνομικού Προσωπικού στην Ενεργό Υπηρεσία του Σώματος μετά την αποστρατεία τους

Κριτήρια Παραμονής Αστυνομικού Προσωπικού στην Ενεργό Υπηρεσία του Σώματος μετά την αποστρατεία τους

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019 με το οποίο συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις των Π.Δ.24/1997 – ΦΕΚ Α-29/28-2-1997 και Π.Δ.128/2010 – ΦΕΚ 221/Α/23-12-201

Οι διατάξεις που αφορούν την παραμονή των αστυνομικών που επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, μετά την αποστρατεία τους λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, συμπληρώθηκαν με επιπλέον κριτήρια.

Αναλυτικά οι διατάξεις
Αποστρατεία για τους αξιωματικούς λόγω ορίου ηλικίας.

(σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ.24/1997 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019)

“Άρθρο 49
Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας.

«1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος Αρχηγός 65° έτος
Αντιστράτηγος 63° έτος
Υποστράτηγος 62° έτος
Ταξίαρχος 61° έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 59° έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος
Αστυνόμος Α’ 57° έτος
Αστυνόμος Β’ 55° έτος
Υπαστυνόμος Α’ 55° έτος
Υπαστυνόμος Β’ 55° έτος».

«2. Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμούς αυξημένο κατά δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών Ιατρών, για τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη».

3. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

«4. Οι ανώτατοι αξιωματικοί που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 43 παράγραφος 1. Όσοι από τους Ταξίαρχους και Υποστράτηγους που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό τους, κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους αυτού, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σε διαφορετική περίπτωση προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, πλην των κρινόμενων ως αποστρατευτέων και μετά από ένα (1) μήνα τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό, λόγω κατάληψης τους από το όριο ηλικίας.».

«5.α. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιόβαθμους συναδέλφους τους, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται, οπότε και ισχύει για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθμού στον οποίο προάγονται.

β. Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγουμένη περίπτωση, κρίνονται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της κατάληψης τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με νέο προεδρικό διάταγμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43. Από τη δύναμη του Σώματος διαγράφονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους αξιωματικούς της περίπτωσης α’, οι οποίοι μετά την κρίση τους, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού, τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων.».

«6. Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

«Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, η οποία δεν έχει διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α’ 182) ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία τριετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής».

Για όσους αξιωματικούς κρίνεται με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσοι αξιωματικοί δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, κρίνονται εν συνεχεία, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.

Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.»

Αποστρατεία για τους αξιωματικούς λόγω συμπληρώσεως 35ετίας

(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ.24/1997 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019)

“Άρθρο 50
Αποστρατεία λόγω συμπληρώσεως 35ετίας.

«1. Για τους αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που συμπληρώνουν 35ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους των κρίσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49, κρινόμενοι έκτακτα εντός μηνός από τη συμπλήρωσή της, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1. Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς, επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών πριν από τη συμπλήρωσή της. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, η οποία δεν έχει διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α’ 182) ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία τριετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.»

Για όσους αξιωματικούς κρίνεται με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσοι αξιωματικοί δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, κρίνονται εν συνεχεία, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.

Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.»

2. Για τον υπολογισμό της 35ετίας προσμετρείται η πραγματικώς διανυθείσα υπηρεσία στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. Κατ’ εξαίρεση, δεν προσμετρείται η υπηρεσία που παρασχέθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου.”

Παραμονή στο Σώμα αστυνομικού προσωπικού (Ανθυπαστυνόμοι) πέραν του ορίου ηλικίας

(σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.128/2010 – ΦΕΚ 221/Α/23-12-2010 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019)

“Άρθρο 1
Παραμονή στο Σώμα αστυνομικού προσωπικού πέραν του ορίου ηλικίας

1. Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι επανεκατετάγησαν στην Ελληνική Αστυνομία με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1339/1983 (Α΄- 35) και παρέμειναν στην ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 377/2002 (Α΄- 323) και 241/2007 (Α΄- 284), μπορούν, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός του προτελευταίου μήνα από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, να ζητήσουν την παραμονή τους στην ενεργό Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 65ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Όσοι αποστρατεύονται την 31-12-2010 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή.

«Οι ανωτέρω ανθυπαστυνόμοι που κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα τουλάχιστον έτη ασφάλισης στους φορείς ασφάλισης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την περαιτέρω παραμονή τους στην Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση των ετών αυτών και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 67ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους». ( )

2. Όσοι από τους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1481/1984 (Α΄ – 152), μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 60ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστερα από κρίση του συμβουλίου του άρθρου 47 του ν. 1481/1984, το οποίο συνεκτιμά κυρίως την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους.

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, η οποία δεν έχει διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α’ 182) ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία τριετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.»

Οι ανωτέρω κατά την αποστρατεία τους ή την απόλυσή τους, οποτεδήποτε, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3686/2008 (Α΄ – 158), λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας. Οι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας την 31-12-2010 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού νόμου 3865/2010 (Α΄- 120) για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.”

Μεταβατικές διατάξεις του Άρθρο 4 του Π.Δ.7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.7/2019 – ΦΕΚ 7/Α/18-1-2019:

«Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκείνες των αξιωματικών για τους οποίους αποφασίστηκε η μη παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για το έτος 2019, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή υποβάλουν την εν λόγω αίτηση, εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση του παρόντος. Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων θεραπείας θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων, τα οποία συγκαλούνται εκτάκτως για το σκοπό αυτό και τα οποία αποφασίζουν για την παραμονή ή όχι των ενδιαφερομένων στην ενεργό υπηρεσία. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η παραμονή αυτών στην ενεργό υπηρεσία και έχουν ήδη διαγραφεί από το Σώμα, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία και ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διαγραφή τους μέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία, θεωρείται χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.»

(ΠΗΓΗ: e-nomothesia.gr)

Δείτε επίσης

Απαράδεκτο οι ψυχικά νοσούντες να αντιμετωπίζονται σαν κρατούμενοι

Δείτε το έγγραφο έξι συνδυκαλιστικών Ενώσεων της ΕΛ.ΑΣ.: Προς: Υφυπουργό Υγείας, αρμοδίας για Θέματα ψυχικής υγείας κα …