Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Μετάθεση αστυνομικού δικαστικού συμπαραστάτη: Η νομική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση!

Μετάθεση αστυνομικού δικαστικού συμπαραστάτη: Η νομική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση!

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Ως γνωστόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 περίπτωση δ΄ του π.δ.100/2003, ο αστυνομικός μπορεί να ζητήσει έκτακτη μετάθεση και σε περίπτωση διορισμού του ως δικαστικού συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς και αδέλφια και δεν μπορεί άλλο μέλος της οικογένειας να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης.
2. Κατά το άρθρο 1666 του Α.Κ:«Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: 1. όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του. 2. όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του». Επίσης κατά το άρθρο 1670 του Α.Κ.: «Δεν διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης: 1.αυτός που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,2.ο ενήλικος για τον οποίο έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης κατά το άρθρο 1672 και 3. αυτός που συνδέεται με σχέση εξάρτησης ή με οποιονδήποτε άλλο στενό δεσμό με τη μονάδα ψυχικής υγείας στην οποία ο συμπαραστατέος έχει εισαχθεί για θεραπεία ή απλώς διαμένει».
3. Έχει παρατηρηθεί όμως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις αστυνομικοί εκμεταλλεύονται την εν λόγω ρύθμιση για να επιτύχουν μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους. Προκαλούν δηλαδή την έκδοση της απόφασης δικαστικής συμπαράστασης με αποκλειστικό σκοπό τη μετάθεση και ενώ υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας για να φροντίσουν τον πάσχοντα. Έτσι κάποιοι επιζητούν ακόμη και την κατάργηση των εν λόγω ρυθμίσεων. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί ο θεσμός αυτός και πολύ περισσότερο οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγχει η εκτελεστική εξουσία. Επίσης δεν πρέπει να αγνοείται, ότι είναι προτιμότερο να γίνουν κάποιες μεταθέσεις καταχρηστικώς ή καθ΄ υπερβολή, παρά να στερήσουμε το δικαίωμα αυτό έστω και σε έναν αστυνομικό, που πράγματι έχει πρόβλημα, αφού πρόκειται για πολύ σοβαρές καταστάσεις διαταραχής ή αναπηρίας συγγενικών προσώπων. Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις των (φερομένων ως «εικονικών») διαζυγίων και την επιμέλεια των τέκνων.
4. Όπως δέχθηκε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (αποφ.2281/2015 ακυρωτικός σχηματισμός), ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός απαιτείται, εφόσον υπάρχουν και άλλα μέλη της οικογένειας, να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τα μέλη αυτά δεν μπορούν να οριστούν δικαστικοί συμπαραστάτες. Ο διορισμός του αστυνομικού ως δικαστικού συμπαραστάτη δεν υποχρεώνει την Υπηρεσία του στην άνευ ετέρου έκτακτη μετάθεση αυτού, καθόσον απαιτείται ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός, εφόσον υπάρχουν και άλλα μέλη της οικογένειας, να αποδείξει στην Υπηρεσία, ότι τα μέλη αυτά δεν μπορούν να οριστούν δικαστικοί συμπαραστάτες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αρκεί μόνο τυπικά να μπορούν να αναλάβουν, αλλά και ουσιαστικά, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει πολλές φορές, όταν έχει διαρρηχτεί ο συγγενικός δεσμός με το πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αγνοείται η βούληση-επιθυμία των μερών. Περαιτέρω η ικανοποίηση του αιτήματος για την έκτακτη μετάθεση δεν είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, αλλά δυνητική, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, υπό την έννοια ότι διευκολύνεται η μετάθεση του αστυνομικού, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, έπειτα από στάθμιση όμως του ατομικού συμφέροντος του αιτούντος και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και κατ΄επέκταση του υπηρεσιακού. Η διοίκηση όμως οφείλει σε κάθε περίπτωση να μην παραβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής της ευχέρειας.
5. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Αντιστράτηγος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος έχει δώσει το «δόγμα» του, με τις δηλώσεις κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, για μια αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και για μια διοίκηση με ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ανθρώπινου δυναμικού και με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι στο πλαίσιο αυτό θα θεσμοθετηθούν οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες, οι οποίες αφενός δεν θα αναιρούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και αφετέρου θα περιορίζουν τις όποιες καταχρήσεις στην άσκηση αυτών, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αναγκαία ισορροπία. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαγκιστρωμένοι από συντεχνιακές αντιλήψεις και αγκυλώσεις, οφείλουν να συνδράμουν και οι Ηγεσίες των συνδικαλιστικών φορέων.
δημοσιευμένο στο staratalogia.blogspot.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …