Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Επεξήγηση άρθρου 358 ΠΚ “Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία”

Επεξήγηση άρθρου 358 ΠΚ “Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΟ ΑΡ. 358 ΠΚ

 1. Η νέα ερμηνευτική προσέγγιση – ρύθμιση του αρ. 358 ΠΚ, λόγω της τροποποίησής του με τον Ν. 4509/22-12-2017 έχει ως εξής:

Άρθρο 358 ΠΚ

Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία

 • Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
 • Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

 1. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, στην πλήρη αναλυθείσα αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, προστίθεται και η παραβίαση υποχρέωσης διατροφής του υποχρέου η οποία προκύπτει από συμφωνία την οποία έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το αρ. 1441 ΑΚ (αρ. 358 § 1 ΠΚ). Το αρ. 1441 ΑΚ αναφέρεται στη λύση του γάμου με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων ενώπιον συμβολαιογράφου (συναινετικό διαζύγιο), εκτός από τη λύση του γάμου με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (αρ. 1438 ΑΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση είναι να ρυθμίζεται με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων η διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και η οποία επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων στην πράξη αυτή που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων παιδιών, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των αρ. 950 και 951 ΚΠολΔικ (αρ. 1441 § 4 ΑΚ).

 

 1. Η νέα διατύπωση του αρ. 1441 ΑΚ, έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1441 ΑΚ

Διάταξη για το συναινετικό διαζύγιο

 • Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
 • α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

 • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
 • Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».
 • Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.
 • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

 

 1. Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 2 του αρ. 358 ΠΚ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (πλαίσιο ποινής 6 μήνες έως 5 έτη – αρ. 53 ΠΚ), αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στον υπαίτιο ο οποίος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το αρ. 1441 ΑΚ και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.
 2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν επακριβώς όσα λεπτομερώς αναφέρθηκαν στην ανάλυση του σχετικού άρθρου 358 ΠΚ.

 

 

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Νομικός – Εγκληματολόγος – Ποινικολόγος

Τηλ. 25410-77560

Fax 25410-67205

Κινητό 6979847227

Email xartikaipontiki@gmail.com

Στην παρούσα ιστοσελίδα (skaythess.gr), έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί και άλλες αναλύσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα, που μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε όσους συναδέλφους ασκούν ενεργά τα προανακριτικά τους καθήκοντα, είτε σε όσους έχουν σκοπό να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις Αρχ/κών ή ΤΕΜΑ, ή στις κατατακτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών.

Τις αναλύσεις αυτές μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την ετικέτα «ΝΟΜΙΚΑ».

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …