Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τους Δήμους Αθηναίων, Μαραθώνος, Νέας Ιωνίας και Νέας Σμύρνης.

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

7. Το υπ’ αριθμ. 241208/29-07-2016 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων στελεχώνεται από τετρακόσια δέκα πέντε (415) άτομα, διαπιστώνουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3α του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3683/15.11.2016).

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

—————————————

Αριθμ. 61221/23673

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

7. Το υπ’ αριθμ. 17298/27-07-2016 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος, από το οποίο προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος στελεχώνεται από δέκα (10) άτομα,

διαπιστώνουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3683/15.11.2016).

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

—————————————

Αριθμ. 60693/23376

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθμ. 20440/27-07-2016 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας, από το οποίο προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Ιωνίας στελεχώνεται από δεκαπέντε (15) άτομα,

διαπιστώνουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3683/15.11.2016).

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

—————————————

Αριθμ. 61022/23553

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

7. Το υπ’ αριθμ. 26736/28-07-2016 έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης, από το οποίο προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Σμύρνης στελεχώνεται από ένα (1) άτομο,

διαπιστώνουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Σμύρνης ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3683/15.11.2016).

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

πηγή: oenet.gr

SKAYTHESS-LOGO_SLOGAN_SINADELFO_600x300_diko_mou

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …