Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κυριότερες τροποποιήσεις του νέου Κώδικα Μεταθέσεων

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κυριότερες τροποποιήσεις του νέου Κώδικα Μεταθέσεων

Επειδή τα ερωτήματα των μελών των Ενώσεων της Αττικής ήταν πάρα πολλά και σχεδόν αδύνατον να απαντηθούν σε όλα τα μηνύματά σας, έγινε προσεκτική μελέτη του Νέου Π.Δ. και σας παραθέτουμε τις κυριότερες τροποποιήσεις του Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών (1-14) και των αδειών (1-5), όπου πάγια αιτήματα των Ενώσεών μας, με την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, ικανοποιούνται.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την 01-08-2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138-Α το Προεδρικό Διάταγμα 75/2016 με τροποποιήσεις στον Κώδικα Μεταθέσεων και στον Κώδικα Αδειών του Αστυνομικού Προσωπικού.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Μεταθέσεων έχουν ως εξής:

1. Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:

«α. Του τόπου γέννησης του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης.

β. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος.

γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή οι γονείς του ιδίου». Στις προϊσχύουσες διατάξεις στην περ.β συμπεριλαμβανόταν και ο τόπος εργασίας της συζύγου.

2. Προσδιορίζεται επακριβώς ο όρος “δυσίατα νοσήματα” και πλέον “Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις”.

Για τα δυσίατα νοσήματα γίνεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος.

3.  Εισάγει θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων και για τους κατέχοντες οργανικής θέσης Ανθ/μους-Αρχ/κες που μνημονεύονται στους πίνακες τακτικών μεταθέσεων.

4. Κατ’ εξαίρεση οι μετακινούμενοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κ.λ.π. δεν θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων.

Ο χρόνος που αποσπάται ή μετακινείται το αστυνομικό προσωπικό για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, έκτακτων και απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών ευρείας κλίμακας, όταν η ενίσχυση διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΔΕΝ λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

5. Στον καθορισμό της προτεραιότητας προηγούνται οι έχοντες τον τόπο συμφερόντων στην περιοχή μετάθεσης. Συγκεκριμένα, για τη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους και καταργείται το προϊσχύων σύστημα με προτεραιότητα στους πολύτεκνους, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία ,τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους κ.λ.π.

6. Τα μόρια που λαμβάνει ο αστυνομικός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ή τον τόπο κατοικίας λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου του, διαγράφονται μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσής του στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του, καθώς και μετά την τυχόν ακύρωση της μετάθεσής του, κατόπιν ευδοκίμησης της προσφυγής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. Μετά την ακύρωση της μετάθεσης, τα ανωτέρω τυχόν δικαιούμενα μόρια, προσμετρούνται από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους ακύρωσης της μετάθεσης.

«Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλει τον αριθμό μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων. Τα μόρια που αναλογούν σε κάθε ενδιαφερόμενο υπολογίζονται (προϊσχύον -Τα μόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεση του ) σύμφωνα με το νέο τόπο συμφερόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος»

7.Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες (και οι νεοεξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών Υπαστυνόμοι Β’ )τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για δύο (2) τουλάχιστον έτη(Προϊσχύον 1 τουλάχιστον έτος), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος, σεΑστυνομικά Τμήματα και ΑστυνομικούςΣταθμούς. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

8. Για την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διάζευξης προβλέπεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο χρόνοςαπόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.

9.Περιορίζονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης με τον πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικώνμεταθέσεων της αντίστοιχης περιοχής. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί με τον δεύτερο κ.ο.κ. Δε γίνεται δεκτή αίτηση μετάθεσης των νεοεξερχομένων από τις Σχολές και νεοπροαγομένων Αρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας.

10.Στις έκτακτες μεταθέσεις προστίθεται ως νέα περίπτωση ο θάνατος γονέα ή αδελφού που υπηρετούσε στην Αστυνομία και θανατώθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

11.Η μετακίνηση σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης μετατρέπεται από μετάθεση σε απόσπαση κατ΄ έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, χωρίς να εξετάζεται αν μπορεί άλλο μέλος να οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης, πράγμα το οποίο οδηγούσε σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της δικαστικής απόφασης διορισμού αυτού.

12.Όσοι από τους μετατασσομένους σε υπηρεσία γραφείου επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν την μετάταξή τους σε υπηρεσία γραφείου.

13. Η προσωρινή μετακίνηση μπορεί να διαρκέσει για δύο ακόμη μήνες (επιπλέον του προβλεπόμενου μέχρι ενός μήνα που ίσχυε), χωρίς τη συναίνεση του μετακινουμένου.

14. Η αναστολή και περιορισμός των μετακινήσεων ισχύει εκτός των εκλογών και στην περίπτωση διενέργειας δημοψηφίσματος.

Ενώ, οι σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Αδειών είναι οι εξής:

1. Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας (3) τριών ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου τους.

2. Γονείς με μαθητές ανήλικα τέκνα, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της επίδοσής τους.

3. Χορηγείται πενθήμερη άδεια μετ’ αποδοχών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή έως α’ βαθμού εξ αγχιστείας.

4. Θεσπίζονται άδειες για εξωσωματική γονιμοποίηση και καθιερώνεται ειδική άδεια έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε όσους πάσχουν (οι ίδιοι ή μέλος οικογενείας) από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας.

5. Η άδεια ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών με αποδοχές, επεκτείνεται και πρέπει να εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του {αντί για τέσσερα (4) που ίσχυε}.

Η εμπεριστατωμένη επεξεργασία του Π.Δ. 75/2016 αποτέλεσε εργασία και προσπάθεια πολλών μηνών, τόσο της αρμόδιας επιτροπής της Ομοσπονδίας, όσο και όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Αττικής, καθ’ ότι η τροποποίηση – βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων και των Αδειών, ήταν καθολικό αίτημα και απαίτηση των υπηρετούντων συναδέλφων του λεκανοπεδίου, που έβλεπαν τη στιγμή της μετάθεσής τους στον τόπο συμφερόντων τους να απομακρύνεται όλο και πιο πολύ, εξαιτίας των στρεβλώσεων και αδικιών που προϋπήρχαν και που επιτέλους αποτελούν παρελθόν.

Συνεχίζουμε Δυναμικά & Ενωτικά!!

 enoseis_attikis_ypografes

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …