Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Η τροπολογία που φέρνει τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα του 2012

Η τροπολογία που φέρνει τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα του 2012

Γράφει ο Ηλίας Νατσιούλας, οικονομικός σύμβουλος του ΠΑΣΕΔ
Από 2009 ο Προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ έχει υποστεί μείωση σε ποσοστό 51,75% ή σε απόλυτες τιμές μείωση κατά 3.375.450.000 ευρώ. Ο δε λειτουργικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί από 1.448.534.000 ευρώ σε 567.970.000 ευρώ, δηλαδή κατά 60,79%.
Και εκεί που θα περίμενε ο καθένας μας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο να διεκδικήσει ως κυβερνητικός εταίρος την αύξηση των κονδυλίων των κωδικών του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, αντ’ αυτού δεσμεύτηκε ότι μέσα από αυτό τον «κατακρεουργημένο» προϋπολογισμό θα ψάξει να βρει τους κωδικούς που θα τους δώσει στο υπουργείο Οικονομικών ώστε αυτό να μειώσει τον προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ κατά 60 εκατ ευρώ περίπου και να αποφευχθεί το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών.
Ο κ. Καμμένος έχει επίσης υποσχεθεί ότι θα ψάξει και θα βρει (κατά δήλωση του, τους έχει βρει και τους έχει δώσει στο υπουργείο Οικονομικών) και τους κωδικούς του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ που θα μειώσει για να δώσει και το υπόλοιπο 50%.
Η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί και να επιστρέψει το υπόλοιπο 50% με ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και των αντίστοιχων κωδικών μισθοδοσίας.
Ο Πάνος Καμμένος επιμένει ότι θα σεβαστεί το σκεπτικό των υπ’ αρίθμ.2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν.4093/2012, σε εκτέλεση των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους λόγους που αναπτύσσονται στις εν λόγω Αποφάσεις.
Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία ήταν αυτή που πρώτη μείωσε δραματικά από τον Αύγουστο του 2012 τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το 2014 αναγκάστηκε να συμμορφωθεί εν μέρει και με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/14 απεκατέστησε κατά το ήμισυ αυτές, αναδρομικά από 1-8-2012, χωρίς μείωση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, αλλά αύξηση των κωδικών μισθοδοσίας.
Συγκεκριμένα η ταμειακή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για το προηγούμενο 50% με βάση την έκθεση του ΓΛΚ ανέρχεται σε 298 εκατ για κάθε έτος (2015-2017) καθώς επήλθε:

Εφάπαξ δαπάνη 91,4 εκατ το 2014 από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) για το διάστημα 1-7-2014 έως 31-12-2014.

Ετήσια δαπάνη 182,8 εκατ ευρώ από το έτος 2015 από την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών

Συνολική δαπάνη 347,6 εκατ ευρώ για την καταβολή διαφοράς αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών από 1-8-2012 έως 30-6-2014 η καταβολή της οποίας γίνεται σε 3 χρόνια (1-1-15 έως 31-12-2017)

Μέχρι σήμερα ακούμε μόνο εξαγγελίες από τον κ υπουργό ότι διαθέτει του κωδικούς, καθώς επίσημα δεν έχουν δοθεί ποιοι κωδικοί είναι να μειωθούν, παρά τις ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο.
Για το λόγο αυτό ο κ. Καμμένος οφείλει ως Κυβερνητικός εταίρος αναγνωρίζοντας το ρόλο των στελεχών των ΕΔ και σεβόμενος τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης να καταθέσει άμεσα την προτεινόμενη τροπολογία, ώστε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2012 και να μην επιτρέψει καμιά σκέψη για πάγωμα μισθολογικών προαγωγών.
Για δε το νέο μισθολόγιο που εξετάζεται, αυτό προτείνεται να γίνει μόνο αφού επιστραφούν οι αποδοχές στα επίπεδα του 2012 και δοθούν τα αναδρομικά.Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα για αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος μισθολογίου με κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που δίνεται βάσει της οικογενειακής κατάστασης, μας προβληματίζει για του σκοπούς και τα αποτελέσματα που θα φέρει.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΗΣ 31.7.2012
Οι διατάξεις των παρ 1,2 και 3 του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
2.α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ν.3205/2003 (Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,50
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας
(Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος 2,30
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς,
Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,83
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,68
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,44
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,28
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,19
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,13
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,08
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,96
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,93
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,81
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32
3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οχτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (899€).»
β. Οι παράγραφοι 3 έως 8α του άρθρου 51 του ν.3205/2003(Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (111,72€) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει.
Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το ποσό ορίζεται σε εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (169,21€).
Για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (225,88€).
Προκειμένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένων ή αγάμων, που έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (225,88€).
Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (111,72€)
4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:
α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
ί. Για ανώτατους αξιωματικούς σε τριακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εννέα λεπτών (338,09€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (191,63€).
ίί. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (146,46€).
β. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
ί. Για ανώτατους αξιωματικούς σε τριακόσια έντεκα ευρώ (311,00€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176,00€).
ίί. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν τριάντα ένα ευρώ (131,00€).
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (433,14).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε διακόσια εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (263,93€).
γ. Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (175,68€).

7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
α. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε εκατόν δεκαεννέα ευρώ και ένα λεπτά (119,01€).
β. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (95,73€).
γ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, στους βαθμούς αυτούς, σε εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (71,24€).
δ. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (47,77€).
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε είκοσι οχτώ ευρώ (28,00€).

8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:
α. Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται σε σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (47,77€).»

γ. Η παράγραφος 10 του άρθρου 51 του ν.3205/2003(Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών συνθηκών, ποσό ίσο με εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (71,92€).»

δ. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αριθμ 8002/32/122-α/6.9.2007 (Β’1803) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 2/2381/0022/5.5.2009 (Β΄928) όμοιας, διαμορφώνεται από 1.8.2012, σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας τάξης και προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων από 1.7.2016, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2016 προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και απόστρατους.

Είναι καιρός όλοι να περάσουν σε πράξεις και οφείλει είτε το ΥΠΕΘΑ είτε οποιοδήποτε Κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταθέσει την παραπάνω τροπολογία ώστε να δούμε στην πράξη και ΟΧΙ στα λόγια ποιος «αγαπά» και αναγνωρίζει την προσφορά των στελεχών των ΕΔ και ΣΑπηγή: onalert.gr

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …