Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Θέματα και απαντήσεις 2ης ημέρας εξετάσεων για το ΤΕΜΑ

Θέματα και απαντήσεις 2ης ημέρας εξετάσεων για το ΤΕΜΑ

Συνεχίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, σε συνεργασία πάντοτε με τον έγκριτο νομικό Νικόλαο Δερμενούδη, σας κάνουμε γνωστά τα θέματα της 2ης ημέρας εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψήφιων Ανθ/μων στο Τ.Ε.Μ.Α.

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική Δικονομία)

Θεωρία:
α) Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ( αρ. 33ΚΠΔ)
β) Πρόσκληση των μαρτύρων . Ανακοίνωση της κατηγορίας (αρ. 412 ΚΠΔ)

Πρακτικό:Ο Α γνωστοποιεί στον αστυνομικό Β ότι μπορεί να του δώσει πληροφορίες για την εξιχνίαση εγκλήματος εμπορίας ανθρώπων ( αρ. 187 ΠΚ σε συνδυασμό με αρ. 323 Α ΠΚ).

Ερώτηση: Λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη τις ρυθμίσεις του ΚΠΔ προσδιορίστε τις ενδεδειγμένες δικονομικές ενέργειες για την αποκάλυψη των σχετικών εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Απόκριση:Στο υπό κρίση θέμα , επειδή γίνεται αναφορά στο αρ. 187 ΠΚ σε συνδυασμό με αρ. 323 Α ΠΚ εφαρμογή  έχει η διάταξη του αρ. 253 Α  ΚΠΔ. Η ελληνική πολιτεία ανταποκρινόμενη προς τα οριζόμενα στο αρ. 20 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το οργανωμένο έγκλημα θέσπισε την αναφερόμενη διάταξη για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων . Οι περιοριστικά προβλεπόμενες ειδικές ανακριτικές πράξεις  επιτρέπονται για τις αξιόποινες πράξεις του αρ. 187 παρ. 1, 2 ΠΚ ( τιμωρείται η συγκρότηση η ένταξη ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα που επιδιώκει την διάπραξη των περιοριστικά αναφερόμενων περισσότερων κακουργημάτων χωρίς  να απαιτείται η τέλεσή τους. Η εμπορία ανθρώπων – αρ. 323 Α ΠΚ προβλέπεται στο αρ. 187 παρ. 1 ΠΚ  . Επιπλέον συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις  τέλεσης ήτοι επαρκείς ενδείξεις  τέλεσης του κακουργήματος του αρ. 323 Α ΠΚ  ( σχετικές πληροφορίες για την εξιχνίαση του εγκλήματος εκ μέρους του Α) . Η διενέργεια των ανακριτικών πράξεων αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο και άρα το μ0οναδικό αναγκαίο μέσο και το λιγότερο επαχθές μέσο για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης ( η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πρέπει να είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής ). Πριν  από την διεξαγωγή των ανακριτικών πράξεων πρέπει να προηγηθεί η έκδοση ειδικά αιτιολογημένου βουλεύματος  μετά από πρόταση του Εισαγγελέα. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την έρευνα μπορεί να διατάξει ο Εισαγγελέας ή ο Ανακριτής.

Έτσι με βάση τα προεκτειθέντα ενδεδειγμένες δικονομικές ενέργειες για την αποκάλυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων είναι οι εξής :

α) Ανακριτική διείσδυση.

Πρόκειται για τη συγκαλυμμένη δράση ανακριτικών και αστυνομικών οργάνων ελέγχου που δρουν σε σχετικές περιπτώσεις . Αποτελεί την πιο σημαντική ειδική ανακριτική πράξη κατά του οργανωμένου εγκλήματος .  Συνώνυμος όρος της είναι η αστυνομική παγίδευση. Συνίσταται στη χρησιμοποίηση είτε των ίδιων  ανακριτικών υπαλλήλων είτε άλλων έμπιστων προσώπων ( ακόμη κι ιδιωτών) που συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές με στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στόχος της ανακριτικής διείσδυσης είναι η πρόσκτηση του αποδεικτικού υλικού που θα αποκαλύψει την οργάνωση και την δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Μπορεί να διεξαχθεί μόνο εναντίον προσώπων των οποίων η εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση ως μελών αυτής είναι δεδομένη αλλά δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ο ρόλος τους στη δομή της και η βαρύτητά τους στην επίτευξη των στόχων της και για τον λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η διείσδυση .

Για την ανακριτική διείσδυση πρέπει να συντάσσεται σχετική έκθεση ( αρ. 148 επ. ΚΠΔ)

β) Ελεγχόμενες μεταφορές.

Ως ελεγχόμενη μεταφορά νοείται η ειδική εκείνη μέθοδος , κατά την όποια επιτρέπεται στα αστυνομικά και ανακριτικά όργανα , όταν διαπιστώσουν ότι γίνεται μεταφορά αντικειμένων συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή ανθρώπων  να μην κινήσουν αμέσως ποινική δίωξη , αλλά να παρακολουθήσουν όσο γίνεται πλησιέστερα και διακριτικά τις κινήσεις των μεταφορέων , έτσι ώστε να γίνει δυνατή η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στο σύνολο της και όχι απλά η σύλληψη των μεταφορέων που μπορεί να αποτελούν απλώς και μόνο κρίκους στο σύστημα της μεταφοράς τα οποία αποκαλούνται στην πρακτική βαποράκια . Για να είναι νόμιμη  και έγκυρη είναι αναγκαία  γι αυτήν η σύνταξη έκθεσης ( αρ. 148 επ. ΚΠΔ) .

γ) Άρση του απορρήτου.

Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προστατεύεται στο αρ. 19 παρ. 1 Σ . Η άρση του απορρήτου στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων που έχουν σχέση με την υπόθεση που ερευνάται ή για την οποία με βάση συγκεκριμένα περιστατικά προκύπτει ότι λαμβάνουν ή μεταφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα που αφορούν ή προέρχονται από τον κατηγορούμενο ή χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοί του. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες . Εάν δοθούν παρατάσεις της διάρκειας αυτής για κάθε παράταση θα πρέπει να εκδίδεται νέο βούλευμα. Αναγκαία καθίσταται η σύνταξη νομότυπης και έγκυρης έκθεσης (αρ. 148 επ. ΚΠΔ).

δ) Καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα.

Ως καταγραφή νοείται η χωρίς τη γνώση των οικείων προσώπων παρακολούθηση δραστηριότητας με κρυφές συσκευές καταγραφής ή μετάδοσης ήχου ή εικόνας που είναι τοποθετημένες εκτός κατοικίας.

Η καταγραφή δραστηριότητας εντός κατοικίας σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή. Η απαγόρευση παρακολούθησης εντός της κατοικίας επιβάλλεται από την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ( αρ. 9 παρ. 1 εδ. β΄Σ ). Η ανακριτική αυτή πράξη είναι νόμιμη μόνο στην έκθεση που θα συνταχθεί (αρ. 148 επ. ΚΠΔ) εκτίθενται με σαφήνεια και ακρίβεια οι νόμιμες προϋποθέσεις διενέργειας της στη συγκεκριμένη περίπτωση.

ε) Συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ειδική αυτή πράξη συνίσταται σε επέμβαση των ανακριτικών αρχών σε ατομική  ελευθερία και συγκεκριμένα σ εκείνη της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του ατόμου , δηλαδή το δικαίωμα του να αποφασίσει για τη διάθεση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Έτσι η ειδική αυτή ανακριτική πράξη δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες ανακριτικές  αρχές να συσχετίζουν ή να συνδυάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτοί διαθέτουν για διαφορετική χρήση ,χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι οι θιγόμενοι. Επομένως με βάση τη διάταξη αυτή προσωπικά δεδομένα που δίνει ο ίδιος ο θιγόμενος σε τρίτα πρόσωπα ή υπηρεσία για την εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών, μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάρος του στα πλαίσια μιας ποινικής διαδικασίας . Η ανακριτική αυτή πράξη δικαιολογείται από την ανάγκη διαλεύκανσης υποθέσεων που σχετίζονται με βαριά εγκληματικότητα  δηλαδή με το οργανωμένο έγκλημα. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των ανακριτικών ερευνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σε αρχεία για άλλες ανάγκες. Τα αρχεία αυτά μπορεί να τηρούνται είτε από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποβλέπει στο να προσδιοριστεί από ένα πλήθος προσώπων εκείνο ή εκείνα που συγκεντρώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οπότε γίνεται λόγος για θετική διασταύρωση.

Αντίθετα αν στοχεύει στον αποκλεισμό  από τον κύκλο των υπόπτων εκείνων , που δεν εκπληρώνουν την ιδιότητα ή το γνώρισμα που αποδίδεται στον δράστη , γίνεται λόγος για αρνητική διασταύρωση.

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ενημέρωση του υποκειμένου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν  απαιτείται . Η διασταύρωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θεωρείται απαγορευμένη τόσο στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν συλλεχθεί κατά τρόπο νόμιμο όσο και όταν αυτά δεν αφορούν συμπεριφορά του θιγόμενου που σχετίζεται με το ερευνώμενο έγκλημα.

Γι α την βεβαίωση και πιστοποίηση της διενέργειας της συγκεκριμένης αυτής ανακριτικής πράξης πρέπει να συνταχθεί έκθεση ( αρ. 148 επ. ΚΠΔ).

Οργανικοί Νόμοι – Αστυνομικό Δίκαιο

α) Δικαιώματα εγκαλούμενου ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ( αρ. 41 ΠΔ 254/2004)

β) Γενικές υποχρεώσεις Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού ( αρ. 1 ΠΔ 254/2004)

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Δερμενούδης Νικόλαος
Δικηγόρος –Εγκληματολόγος Ποινικολόγος
Τηλ:25410 77560 Fax: 2541067205 κιν : 6979847227
e-mail: xartikaipontiki@gmail.com

Η Σ.Κ.Α.Υ. εύχεται ολόψυχα καλά αποτελέσματα σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις και καλή συνέχεια σε όσους θα διαγωνισθούν αύριο στις ξένες γλώσσες.

Δείτε επίσης εδώ από την κατηγορία ΑΡΧΕΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ της ιστοσελίδας μας

παλαιότερα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων

logo_skay2

Find, Like, Share / skaythess facebook, twitteryoutubeinstagram

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …