Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ετοιμάζεται η πλατφόρμα για επιδότηση αδύναμων δανειοληπτών

Ετοιμάζεται η πλατφόρμα για επιδότηση αδύναμων δανειοληπτών

Παρόμοιο σύστημα, με αυτό της απόδοσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στήνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και για την επιδότηση των οικονομικά αδύναμων πολιτών που έχουν στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ζήτησε από την ΓΓΠΣ, (ως έχουσα την τεχνογνωσία) τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ύψος των δόσεων που ορίζει το Ειρηνοδικείο, να αιτούνται της επιδότησης του δημοσίου, όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2723 – 16/12/2015).

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, η ΓΓΠΣ ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής του συστήματος, καθώς τους επόμενους μήνες, αναμένονται και οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως προβλέπεται στον από τον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη (3869/2010). Τα ίδια στελέχη αναφέρουν, ότι το σύστημα θα είναι ηλεκτρονικό σε όλες τις διαστάσεις του, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο των διαδικασιών. Επίσης, θα είναι συνδεδεμένο με το τραπεζικό σύστημα, προκειμένου οι πιστωτές, να λαμβάνουν την κρατική συμμετοχή επί των δανείων.

Με βάση τον αναθεωρημένο ν.3869/2010 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2016, όσοι χαρακτηρίζονται ως «οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες», (βρίσκονται εντός των ορίων των ευλόγων δαπανών διαβίωσης) θα μπορούν να αιτούνται την επιδότηση του δημοσίου. Μάλιστα για το τρέχον έτος, έχει προϋπολογισθεί σχετικό κονδύλι ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, δικαίωμα επιδότησης του δημοσίου, έχει ο οφειλέτης για τον οποίο έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που καθορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010) και κρίνει ότι πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης

γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί (μέχρι τρία παιδιά)

δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και

ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών.

Το Ειρηνοδικείο καθορίζει το σχέδιο διευθέτησης αποπληρωμής του δανείου και ορίζει τη σχετική δόση και τη διάρκεια λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επιδότησης του δανειολήπτη από το δημόσιο. Ωστόσο, η διάρκεια της επιδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Από την πλευρά του ο δανειολήπτης, υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς.

Στην περίπτωση που το διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ η ετήσια ελάχιστη συνεισφορά υπολογίζεται σε 5% επί του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ αν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, επί του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10%.

Η συνεισφορά του δημοσίου που όπως προαναφέρθηκε, είναι τριετής διακόπτεται εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη θα επανεξετάζεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του αιτούντος και συνεπώς μεταβολής του ύψους της μηνιαίας δόσης.

Αν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τότε το δημόσιο θα καταβάλλει τη συμμετοχή του για το έτος υπαγωγής του δανείου στο σχέδιο διευθέτησης, ώστε το δάνειο να παραμένει ενήμερο, άσχετα αν ο δανειολήπτης δεν καταβάλλει το τμήμα της δόσης που του αναλογεί. Ωστόσο, οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό θα κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, με αποτέλεσμα τα ποσά που δεν έχει καταβάλει να κληθεί να τα πληρώσει στο μέλλον, ή να χάσει το σπίτι του.

Η διαδικασία

Η αίτηση για τη λήψη επιδόματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών. Ο αιτών πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) καθώς και Ε2 εφόσον είχε υποχρέωση.

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο:

α. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος ή αντικλήτου προσώπου που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.

β. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν την δικαστική απόφαση η οποία ορίζει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (αριθμός και έτος απόφασης, δικαστήριο έκδοσης απόφασης, οριζόμενο ποσό μηνιαίας δόσης).

γ. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου.

δ. Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς,

ε. Τα στοιχεία της δανειακής σύμβασης.

στ. Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από την επιδότηση.

Στη συνέχεια, ο δανειολήπτης θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

Εντός 60 ημερών, θα ενημερωθεί αν η αίτησή του έγινε αποδεκτή ή όχι. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ενημερώνεται αυτόματα για το ποσό της ελάχιστης συνεισφοράς του και για το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαίως από το δημόσιο σε κάθε πιστωτή.

πηγή: euro2day.gr, oenet.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …