Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Aπόψεις / Το «παράπονο» του παραγωγικού αξιωματικού, τo T.E.M.A και το δίλημμα: «παράλληλη επετηρίδα» ή αύξηση χρόνου παραμονής στους βαθμούς;

Το «παράπονο» του παραγωγικού αξιωματικού, τo T.E.M.A και το δίλημμα: «παράλληλη επετηρίδα» ή αύξηση χρόνου παραμονής στους βαθμούς;

1. Παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, σχετικά με το ζήτημα της ιεραρχίας κ.λ.π. των αξιωματικών, ότι αυτό τείνει να υποβαθμιστεί (μαζί με τα άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν όλους τους αστυνομικούς, αλλά και την κοινωνία), αφού έχει επικαλυφθεί από τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων για την εξέλιξη των προερχομένων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α) αξιωματικών και αγνοούνται οι βασικές ανάγκες για την αύξηση του χρόνου παραμονής στους βαθμούς, την αξιοκρατική αξιολόγηση-κρίση-προαγωγή, την ομαλοποίηση της επετηρίδας, την μη πρόωρη αποστράτευση των παραγωγικών αξιωματικών, την παράλληλη επετηρίδα κ.ο.κ.

2. Και ευλόγως τίθεται το ερώτημα με ποιο έρεισμα, ουσιαστικό αλλά και ηθικό, προβάλλεται το αίτημα για «εξομοίωση» των αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α (των τεσσάρων μηνών φοίτησης) με αυτούς της Παραγωγικής Σχολής (των τεσσάρων ετών φοίτησης); Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος να διολισθήσουμε στην αντίληψη και στη φιλοσοφία του ν. 1481/1984, που ήθελε καταργημένο το Τ.Ε.Μ.Α., αφού πολλοί υιοθετούν και προκρίνουν αυτή τη λύση (γι΄αυτό να μην ξύνονται κάποιοι στην γκλίτσα του τσομπάνη), η οποία όμως θα εγκλωβίσει όσους δεν εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών και θα τους στερήσει το κίνητρο και την προσδοκία για περαιτέρω εξέλιξη.

3. Ως γνωστόν με τις διατάξεις του ν.3686/2008 αναβαθμίστηκαν το Τ.Ε.Μ.Α και οι προερχόμενοι από αυτό αξιωματικοί. Ειδικότερα αυξήθηκαν οιοργανικές θέσεις και συστήθηκαν αυτές του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ώστε να εξελίσσονται και στο βαθμό αυτό (άρθρο 1 παρ.2) και μειώθηκε το όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή (άρθρο 7). Με τη συμπλήρωση 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας μπορεί να προαχθούν στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και να λαμβάνουν πλήρη το μισθό Ταξίαρχου (άρθρο 8). Αντιθέτως όμως η διάρκεια της εκπαίδευσης (φοίτησης) μειώθηκε από τους εννέα στους τέσσερις μήνες (άρθρο 22 παρ. 2 του π.δ.1990/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.5 του π.δ. 84/2010). Είναι αυτός ο χρόνος ικανός για να ονομαστεί κάποιος αξιωματικός, όταν η φοίτηση στην Παραγωγική Σχολή Αξιωματικών διαρκεί τέσσερα έτη. Προφανώς δεν είναι και συνιστά υποβάθμιση. Επίσης μειώθηκε και ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ).

4. Η δημιουργία της «παράλληλης επετηρίδας» θα είναι καταστροφική για την ιεραρχία, την πειθαρχία και την αποδοτικότητα του αξιωματικού, στον οποίο θα δημιουργήσει μια «δημοσιοϋπαλληλική» νοοτροπία. Δεν μπορεί ο σημερινός προϊστάμενος να είναι αυριανός υφιστάμενος. Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα των υπηρεσιών και του Σώματος της Αστυνομίας. Θέλουμε την Αστυνομία «πολιτική υπηρεσία»; Είναι γνωστά τα προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην αύξηση του χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, όπως προτείνεται από μέλος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, που μειοψήφησε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους αξιωματικούς (το ποσοστό αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% των οργανικών θέσεων) να παραμείνουν εκτός οργανικών θέσεων για να συμπληρώσουν τον συντάξιμο χρόνο.

5. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αποστασιοποιηθούν από συντεχνιακές αντιλήψεις και αγκυλώσεις και να προτείνουν-αποδεχθούν λύσεις στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε, οι οποίες δηλαδή θα προβλέπουν, αφενός σημαντική αύξηση του χρόνου παραμονής στους βαθμούς, ώστε να συμπληρώνεται ο συντάξιμος χρόνος και να αποφευχθεί η δημιουργία της «παράλληλης επετηρίδας» και αφετέρου διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στο Τ.ΕΜ.Α με αύξηση του χρόνου φοίτησης σ΄αυτό, καθώς και στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Με εκτίμηση
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …