Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Τα 40 μέτρα που αλλάζουν το ασφαλιστικό τοπίο στη χώρα

Τα 40 μέτρα που αλλάζουν το ασφαλιστικό τοπίο στη χώρα

Τα πάνω –κάτω σε συντάξεις, εισφορές, προνοιακά επιδόματα και διοικητική δομή του Ασφαλιστικού φέρνει το νομοσχέδιο το οποίο δημοσιοποίησε την Τρίτη ο Υπ. Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ανοίγει ο δρόμος για περικοπές σε επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, μερίσματα συνταξιούχων Δημοσίου, αλλά και στις κύριες συντάξεις, μελλοντικές αλλά και ήδη καταβαλλόμενες μέσα από τον επαναϋπολογισμό τους με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Παράλληλα, όμως αυξάνονται και οι εισφορές, τόσο των αυτασφαλισμένων όσο και των εργοδοτών (κατά 1% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης) για τον κλάδο κύριας σύνταξης και τον ΕΟΠΥΥ. Όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης ενοποιούνται, ενώ συγχωνεύεται το ΕΤΕΑ με τα ταμεία παροχής εφάπαξ. Εξάλλου, εισάγεται ρήτρα “μεταβολής ΑΕΠ – Δείκτη Τιμών Καταναλωτή” αλλά και ρήτρα “βιωσιμότητας” στα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Πιο αναλυτικά:

Α. ΚΥΡΙΕΣ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

1) Εισάγεται Εθνική σύνταξη 384 Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης (σ.σ.345 ευρώ), που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της.

2) Προβλέπονται νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τις συντάξεις που ξεκινούν από το 0,77% για 15 χρόνια ασφάλισης και φτάνουν το 2% για πάνω από 39 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις μέσες μηνιαίες αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου.

3) Υπάρχει προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι 31.12.2018 και αναπροσαρμογή από 1.1.2019

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου τομέα, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014

– Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων

– Από την 1.1.2019, επίσης, εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους , τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών (σ.σ. 2019 -2023) από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

4) Μπαίνει Ρήτρα “μεταβολής ΑΕΠ – Δείκτη Τιμών Καταναλωτή” αλλά και “βιωσιμότητας” στο Συνταξιοδοτικό

Το συνολικό ποσό της σύνταξης που εκδίδεται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ’ έτος στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

5) Κατάργηση ορισμένων περιπτώσεων προσωρινών συντάξεων (πχ σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος)

6) Παρεμβάσεις στα επιδόματα τέκνων των συνταξιούχων

7) Εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης με τους εγγάμους ως προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή της εν γένει ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

8) Παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας (πχ ο επιζών σύζυγος, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου για να λάβει σύνταξη χηρείας)

9) Παρεμβάσεις στην διαδοχική ασφάλιση

10) Παρεμβάσεις στην παράλληλη ασφάλιση

11) Εισάγεται νέο Πλαφόν 2304 ευρώ στην ατομική σύνταξη και 3072 ευρώ στις πολλαπλές συντάξεις μέχρι 31.12.2018

12) Έρχεται αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό 1300 Ευρώ.

Το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση:

α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας και

β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται κατά την περίπτωση κατά την οποία αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα αποκλίνει θετικά ή αρνητικά κατά ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης .

Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής ασφάλισης.

Μέχρι την 1.6.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) Ευρώ.

13) Προβλέπονται παρεμβάσεις στα εφάπαξ όσων αιτήθηκαν τη συγκεκριμένη παροχή από την 1.9.2013 και έπειτα

14) Συγκεκριμενοποιούνται παρεμβάσεις για τις συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 31.12.2030 ισχύουν τα εξής:

– Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

– Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30% αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70% αντίστοιχα.

-Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και στο εξής λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

15) Ορίζεται πως η χρηματοδότηση των Μετοχικών Ταμείων (σ.σ. δίδουν μερίσματα στους συνταξιούχους του Δημοσίου) θα γίνεται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία τους

Αποκλείεται παράλληλα οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

16) Ορίζεται πως η προσωρινή σύνταξη δεν θα υπολείπεται την Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ και δεν θα υπερβαίνει τα 768 ευρώ (διπλάσιο Εθνικής Σύνταξης)

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

17) Εισάγεται εισφορά 20% επί των ετησίων εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιστημόνων από 1.1.2017 για τον κλάδο σύνταξης

18) Προβλέπονται εκπτώσεις 5%-57% στις ασφαλιστικές εισφορές των αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ που δηλώνουν μετά φόρων εισόδημα 13.000-57.000 ευρώ

19) Εισάγονται εκπτώσεις για τους νέους επιστήμονες (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους)

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

20) Προβλέπεται σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% την περίοδο 2017-2022 για τους αγρότες

Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής:

– Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

– Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος,
Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.

Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%.

Από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%.

Από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%.

Από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5%

Από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.

21) Εισάγεται ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών .

22) Έρχεται αύξηση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1% από την 1.6. 2016 έως την 31.5.2019

Από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.

Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.

Από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος . Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.

23) Διατηρείται η εισφορά 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ

– Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Από την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού της σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

24) Προβλέπονται ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6,9%-7,10% για μισθωτούς και επαγγελματίες

Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. Κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα.

25) Θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων.

Ανέρχεται σε 0,50 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής με. σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών και Σωματείων Συνταξιούχων

26) Δημιουργείται Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος από 1.7.2016

Οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο,στα ΝΠΔΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

27) Δημιουργείται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

28) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αχρεώστητα, επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος και αναζητείται. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζητείται εντόκως, με επιτόκιο 3%.

Παράλληλα επιτρέπεται απευθείας συμψηφισμός οποιασδήποτε οφειλής προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης.

Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις, το ύψος καθεμιάς από τις οποίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του μεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές.

29) Προβλέπονται παρεμβάσεις για την απόδοση ασφαλιστικής ενημερότητα κοινωφελών επιχειρήσεων

30) Δίδεται η δυνατότητα Πρόσβασης του ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

31) Θεσπίζεται η διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης

32) Προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

33) Προβλέπονται πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος από διαχείριση περιουσίας, πρόστιμα και εκμετάλλευση ακινήτων Δημοσίου

Στους πόρους ΕΦΚΑ από 1-1-2017 συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

– Τα έσοδα των εταιριών διαχείρισης περιουσίας των Ταμείων μέρος των οποίων δύναται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενισχύει τον ΑΚΑΓΕ.

– Τα ποσά διαφόρων προστίμων

– Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

34) Συστήνεται Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης από 1.1.2017, και εντάσσονται οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης.

Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. εξακολουθούν, και μετά την κατά τα ως άνω ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

35) Το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών μεταφέρεται από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α

36) Μετονομάζεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης σε “Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών” (“Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.”.) μέσα από την ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

37) Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

38) Συστήνεται Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε.

Δ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

39) Δίδονται Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων

40) Σταδιακά καταργείται έως το 2019 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). Ο έλεγχος για τους δικαιούχους γίνεται τέλη Απριλίου.

πηγή: capital.gr

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …