Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / 120 αστυνομικοί φυλάνε τον Ρουπακιά στον Ταύρο, ενώ οι μάχιμες υπηρεσίες υπολειτουργούν
ÁðïöõëÜêéóç ôïõ Ãéþñãïõ ÑïõðáêéÜ áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Ìáñôßïõ 2016. Ìå ôï õð´áñéèìüí 260/2016 âïýëåõìá ôïõ Óõìâïõëßïõ Åöåôþí ôçò ÁèÞíáò áðïöáóßóôçêå ç áðïöõëÜêéóç ôïõ ìå áõóôçñïýò ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò. ÓõãêåêñéìÝíá, óôïí êáôçãïñïýìåíï ìå ôï âïýëåõìá áðïöõëÜêéóçò åðéâÜëëïíôáé ïé ðåñéïñéóôéêïß üñïé ôïõ êáô' ïßêïí ðåñéïñéóìïý õðü 24þñç áóôõíïìéêÞ öýëáîç ìå äõíáôüôçôá ìåôÜâáóçò ìå áóôõíïìéêÞ óõíïäåßá ìüíï, êáôÜ ôéò çìÝñåò ôçò äßêçò, óôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí üðïõ åêäéêÜæåôáé ç õðüèåóç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé ôçò áðáãüñåõóçò åîüäïõ áðü ôç ÷þñá. (EUROKINISSI/'ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

120 αστυνομικοί φυλάνε τον Ρουπακιά στον Ταύρο, ενώ οι μάχιμες υπηρεσίες υπολειτουργούν

Με μία στρατιά αστυνομικών… συγκατοικεί ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη φύλαξη του Ρουπακιά στην οικία του (διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο) υπολογίζεται ότι φτάνουν τους 120, δηλαδή 40 άνδρες ανά βάρδια.

Περίπου 10 αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής θα βρίσκονται εξωτερικά και εσωτερικά της πολυκατοικίας, ενώ κάποιοι θα τοποθετηθούν στις ταράτσες του ίδιου κτιρίου αλλά και διπλανών για την αποτροπή τυχόν επιθέσεων.

Τουλάχιστον δύο ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. με 8 αστυνομικούς, δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης με τέσσερις αστυνομικούς, μία ομάδα ΟΠΚΕ με 8 αστυνομικούς και μία διμοιρία των ΜΑΤ, περίπου 25 αστυνομικών, θα βρίσκονται σχεδόν μόνιμα έξω από την πολυκατοικία διαμονής του κατηγορουμένου και θα περιπολούν διαρκώς στην ευρύτερη περιοχή για την πρόληψη και αποτροπή ενδεχόμενων καταδρομικών ή άλλων επιθέσεων.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι το ίδιο έντονα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα οποία θα προστίθενται πεζές και εποχούμενες περιπολίες αστυνομικών της Ασφάλειας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αυξημένες ανάγκες προστασίας και ασφάλειας όλο και περισσότερων χαρακτηρισμένων στόχων, έχουν προκαλέσει εσωτερικά προβλήματα διαχείρισης και αντιμετώπισης διαφόρων μορφών εγκληματικότητας, σε αστυνομικές υπηρεσίες αιχμής. Σχεδόν οι μισοί αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής έχουν γίνει επιτηρητές στόχων, καθώς σχεδόν 2.500 αστυνομικοί απασχολούνται στα μέτρα ασφάλειας πολιτικών προσώπων, δικαστικών λειτουργών, ξένων διπλωματικών αποστολών και στη φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων.

του 

πηγή: huffingtonpost.gr

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …