Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή Πόθεν Έσχες

Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή Πόθεν Έσχες

Με εγκύκλιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται γνωστό ότι ξεκινάει η Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Ποθεν Εσχες) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων « Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων -Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» καθορίσθηκε ότι, ειδικά για τους υπόχρεους δήλωσης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αρχίζει την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, η πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ», θα είναι δυνατή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015. Το ως άνω πληροφοριακό σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών και διασφαλίζει το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με το σύστημα με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού. Τα στοιχεία των Δ.Π.Κ. είναι απόρρητα και τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων. Yπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα με αρ.πρωτ.18584/17-8-2015 και 25608/23-11-2015 έγγραφά μας, είναι: α) Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου β) Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα γ) Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Από τις προαναφερόμενες κατηγορίες υπόχρεων: – όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/03 (αρχική δήλωση) στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτομερώς το σύνολο των υφισταμένων κατά την ημερομηνία υποβολής της περιουσιακών στοιχείων των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. Επισημαίνεται ότι όσοι θα αναλάβουν καθήκοντα από 1/1/2016 και εφεξής, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/03 (αρχική δήλωση) μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας βάσει της οποίας είναι υπόχρεοι. -όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2014 θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτομερώς όλα τα υφιστάμενα κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2014 περιουσιακά στοιχεία των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους δεδομένου ότι, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παραπάνω ΚΥΑ, κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές, καθώς και την προβλεπόμενη από το άρθρο 229 του ν.3213/03 όπως ισχύει δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η οποία περιλαμβάνει τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες εντός του έτους 2014. Επισημαίνεται ότι από το επόμενο έτος (2016), οι υπόχρεοι, στην ετήσια ηλεκτρονική δήλωσή τους θα καταχωρούν μόνο τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση, διατηρώντας αναλλοίωτα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν μεταβληθεί. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για ένα (1) έτος μετά την για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου (μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη, ολοκλήρωση ή όχι θητείας προϊσταμένου, συνταξιοδότηση), δηλαδή η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας της ιδιότητάς του. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των υπόχρεων είναι κοινές με τους/τις συζύγους αυτών. Οι υπόχρεοι καθώς οι σύζυγοι αυτών θα συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστημα στην προαναφερόμενη διεύθυνση (https://www.pothen.gr) κάνοντας χρήση των

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …