Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό

Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό

Αναδημοσιεύουμε από το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών , poes.gr
ΠΡΟΣ   :    Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας         Αρ. Πρωτ. 144/2015
                 κ. Κώστα Ήσυχο                             Αθήνα, 15 Ιουν 2015
KOIN    :    – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
                  – Συνήγορος του Πολίτη
                  – Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
                  – Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ   :    Άδεια Χωρίς Αποδοχές για Εργασία σε Διεθνή Οργανισμό
ΣΧΕΤ    :    α. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)
               β.  Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73, «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)
Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του σχετικού (α) νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμη πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
Με το άρθρο 48 του σχετικού (β) νόμου η ανωτέρω άδεια θεσπίστηκε και για τους αστυνομικούς, ως εξής: «1. Στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας … 4. Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία … Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις. 5. Ο χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας αι λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού…
Μέχρι και σήμερα η αντίστοιχη άδεια δεν έχει θεσπιστεί και για τους στρατιωτικούς.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα χορηγήσεως αδείας χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε (5) έτη, στους στρατιωτικούς που αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.
Ευελπιστούμε στην αποδοχή του ανωτέρω αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο συνήγορος του πολίτη, προς τον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο του παρόντος, παρακαλείται για την παρέμβασή του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650

Δείτε επίσης

Κ.Δ. 27/2020 “Διευκολύνσεις πολύτεκνων οικογενειών κλπ κατά τη διάθεση τους για εκτέλεση υπηρεσίας”

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ 27/2020 Κανονιστικής Διαταγής του κ.Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται …