Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Slider / Διαλύονται από την ΕΛ.ΑΣ οι Υπηρεσίες Φύλαξης των κέντρων κράτησης μεταναστών

Διαλύονται από την ΕΛ.ΑΣ οι Υπηρεσίες Φύλαξης των κέντρων κράτησης μεταναστών

Καταργούντια οι Υπηρεσίες Φύλαξης των κέντρων κράτησης μεταναστών

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 356-Β΄ από 16-03-2015, η υπ” αριθμ. 7001/2/1464-μ΄ από 19-02-2015 απόφαση για την Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτών την οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73) και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8038/23/22−ιγ΄ από 20−01−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β΄118).
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 7001/2/1464 από 21.11.2012 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών» (Β’ 3091).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περίπτωση Β εδάφιο 2 της υπ’ αριθ. 7004/3/63 από 3−6−2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»(Β΄ 1404).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) που ιδρύθηκαν με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464 από 21−11−2012 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464−κθ΄ από 31−01−2014 όμοια (Β΄224), καταργούνται.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται: α) η υπ’ αριθμ. 7001/2/1464 από 21−11−2012 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 3091), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7001/2/1464−κθ΄ από 31−01−2014 όμοια (Β΄ 224) και β) η υπ’ αριθμ. 6634/1−355613 από 10−03−2013 όμοια (Β΄1851).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αρχηγός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Εύσημα Θεοδωρικάκου σε τέσσερις αστυνομικούς για την οικονομική στήριξη ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα ληστείας

«Για να είσαι καλός αστυνομικός είσαι σίγουρα και καλός άνθρωπος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός …