Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / Θέματα και απαντήσεις του μαθήματος "Οργανικοί Νόμοι & Κανονισμοί"

Θέματα και απαντήσεις του μαθήματος "Οργανικοί Νόμοι & Κανονισμοί"

Ακολουθούν τα θέματα του τελευταίου μαθήματος, των Οργανικών Νόμων και Κανονισμών, πλην των ξένων γλωσσών, για τις φετινές εξετάσεις των Αρχιφυλάκων:

Α) Γενικές Υποχρεώσεις, άρθρο 1 Π.Δ. 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας αστυνομικού».

απάντηση:

Ο αστυνομικός:

α.Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι.

β.Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων του ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου.

γ.Ενεργεί πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των πολιτών.

δ.Ενεργεί κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με βάση  τις αρχές  της νομιμότητας,της αναλογικότητας, της επιείκειας,της χρηστής διοίκησης,της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας των ατόμων.

Β) 1. Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος, άρθρο 4 Π.Δ. 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού»

απάντηση: 

1.-Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος µε πράξη (ενέργεια ή παράλειψη).

2.-Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αστυνοµικό από τις διατάξεις του Συντάγµατος, των νόµων, των κανονισµών του Σώµατος, των διαταγών της Υπηρεσίας καθώς και από τη συµπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο αστυνοµικός εντός και εκτός υπηρεσίας λόγω της ιδιότητάς του.

3.-Τα πειθαρχικά παραπτώµατα τιµωρούνται ακόµη και αν τελέσθηκαν εκτός του εδάφους της επικράτειας.

2. Περιβολή στολής, άρθρο 7 Π.Δ. 538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.».

απάντηση:

1. Οι αστυνοµικοί φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις στολή και µε τον καθοριζόµενο από αυτές τρόπο. Κατ” εξαίρεση, επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή όσοι υπηρετούν:

α) Σε Υπηρεσίες ασφάλειας, κατά την εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων.

β) Σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, µετά από έγκριση των προϊσταµένων τους.

2. Οι αστυνοµικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

3. Οι αστυνοµικοί µεριµνούν ώστε η εµφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη και σύµφωνη µε τις διατάξεις της Υπηρεσίας.

Δείτε επίσης

Μειωμένα ωράρια και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Ευνοϊκές αλλαγές για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων στη χορήγηση αδειών και στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας, …