Τελευταίες Ειδήσεις
Αρχική / Επικαιρότητα / «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με τροποποίηση διατάξεων Ν.3075/2002»

«Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με τροποποίηση διατάξεων Ν.3075/2002»

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 504/2/13ε

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με τροποποίηση διατάξεων Ν.3075/2002»

  Με το άρθρο 40 του Ν. 2190/94 δόθηκε η δυνατότητα στους επιτυχόντες της υπ’ αριθμ: 6000/2/10-στ από 11-01-1989 προκήρυξης, που όμως με υπαιτιότητα της Πολιτείας δεν είχαν κληθεί για κατάταξη το 1989, να καταταγούν το 1994 και 1995 με τη σειρά επιτυχίας τους.

  Με την παρ. 2 του αρθ. 5 του Ν. 3075/2002 τους δόθηκε η δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη (1989) μέχρι την πραγματική τους κατάταξη (1994 -1995) με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με το υπ. αριθ. 65462/2004 από 15-07-2004 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών.

  Με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 δόθηκε η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο για διάφορες αιτίες (σπουδών- ανατροφής τέκνων- τριετία) με καταβολή εισφορών που προβλέπεται στις διατάξεις του αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007 και στις διατάξεις του αρθ. 17 παρ. 2 του Ν. 2084/92, ήτοι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης και με βάση την αρχή της ισότητας, κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά τους παραπάνω Αστυνομικούς με τα ισχύοντα για τους λοιπούς εργαζομένους και λοιπές κατηγορίες αναγνωριζόμενων υπηρεσιών και να αντικατασταθεί το αρθ. 51 του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» με προώθηση τροπολογίας με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  «Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του αρθ. 40 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) και των παρ. 23 του αρθ. 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256Α), καθώς και όσοι δεν κατατάχθηκαν κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων αλλά λόγω της επιτυχίας τους σε διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους, μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους αντίστοιχα με καταβολή από τους ίδιους της προβλεπόμενης εισφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007 και 17 παρ. 2 του Ν.2084/1992».

ypografes-poasy

Πηγή: poasy.gr

Δείτε επίσης

Μειωμένα ωράρια και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Ευνοϊκές αλλαγές για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων στη χορήγηση αδειών και στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας, …