Τελευταίες Ειδήσεις

Ήρθε επιτέλους η προαγωγή!!!

Αφού το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων με σχετική ερώτηση – αναφορά δύο Βουλευτών ήρθε επιτέλους με την υπ’ αριθμ. 72175/ 13/893680 από 15-06-2013 Διαταγή του Αρχηγείου σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας η πολυπόθητη προαγωγή των 465 Αρχιφυλάκων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αναδρομικά από την 05-02-2013.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αυτούσια την υπ’ αριθ. 6003/4/1494 από 14-5-2013 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία οι αναγραφόμενοι σ’ αυτή Αρχιφύλακες Γενικών Καθηκόντων, ανακριτικοί υπάλληλοι, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και οι υπηρεσίες τους παρακαλούνται όπως:

1. Επιδώσουν την απόφαση προαγωγής στους ενδιαφερομένους.

2. Καταχωρήσουν τη μεταβολή στο ατομικό τους βιβλιάριο κ.λ.π. έγγραφα.

3. Διατάξουν αυτούς να περιβληθούν τα διακριτικά του νέου βαθμού τους.

4. Αναφέρουν την προαγωγή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα.

ΘΕΜΑ : «Προαγωγή Αρχιφυλάκων γ ε ν ι κ ώ νκαθηκόντων(Ανακριτικών Υπαλλήλων), στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.1481/1984 [Α΄ – 152] «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

2. Το Ν. 2800/2000 [Α΄ – 41] «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν.3469/2006 [Α΄ -131] «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Το Ν. 3686/2008 [Α΄ -158] «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

5. Το Ν.Δ. 974/1971 [Α΄- 189] «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωρ/κής κ.λ.π.» , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με  τα Ν.Δ. 40/1973 και 146/1974.

6. Το Π. Δ. 85/2012 [Α΄-141) «ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

7. Το υπ’ αριθ. 69/29-4-2013 πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και τους πίνακες που καταρτίσθηκαν από το Συμβούλιο αυτό, για το έτος 2013και κυρώθηκαν με την 6003/14/686 από 13-5-2013, απόφασή μας.

8. Την 7004/5/15 από 27-12-2011 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής  Αστυνομίας (Β΄-3221/30-12-2011) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

        1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 10 παρ. 2  του Ν. 3686/2008, κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου από την 5-2-2013, τους κατωτέρω Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (Ανακριτικούς Υπαλλήλους) της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπληρώσεως πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους, ως ακολούθως:

 

     Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.    266575     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.    266604     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3.    266678     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.    264810     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
5.    266597     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6.    266283     ΑΡΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
7.    261967     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8.    266475     ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
9.    264257     ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10.     266916     ΛΑΖΑΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
11.     264951     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ
12.     260295     ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘ.ΑΣΤ.ΣΥΝΕΡΓ
13.     266858     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
14.     266115     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
15.     264308     ΕΥΣΤΡΑΤΙ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
16.     259268     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
17.     260788     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
18.     263633     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
19.     259644     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Ε.
20.     266309     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
21.     269714     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22.     259083     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
23.     261124     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
24.     257655     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
25.     266724     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
26.     266941     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
27.     266640     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
28.     255921     ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
29.     266541     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
30.     261834     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
31.     266638     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32.     265619     ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
33.     266917     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
34.     263385     ΧΑΡΑΛΑΜΠ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
35.     263862     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
36.     266643     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
37.     266659     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Γ.Α.Δ. ΘΕΣ/ΚΗΣ/6
38.     266809     ΔΙΟΓΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
39.     260912     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
40.     259539     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
41.     264337     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
42.     263249     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
43.     266966     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
44.     269677     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
45.     260889     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
46.     264072     ΔΗΜΟΣΘΕΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
47.     260125     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ
48.     266735     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
49.     265498     ΕΜΜΑΝΟΥΗ Α’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
50.     266549     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
51.     258490     ΓΡΗΓΟΡΙΟ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
52.     264665     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
53.     260641     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
54.     261432     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
55.     266221     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
56.     264672     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
57.     262043     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
58.     266819     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
59.     261113     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
60.     266875     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
61.     264998     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
62.     266173     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Β’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63.     266315     ΕΥΣΤΡΑΤΙ Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
64.     268242     ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
65.     264297     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
66.     264989     ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
67.     266798     ΣΤΑΜΟΣ Γ.Α.Δ.Α./3
68.     266546     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
69.     260119     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
70.     257921     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
71.     263645     ΘΕΟΔΟΣΙΟ Γ.Α.Δ.Α./3
72.     266264     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
73.     265450     ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
74.     256462     ΝΑΠΟΛΕΩΝ Α.Δ. ΑΡΤΑΣ
75.     265672     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
76.     266856     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
77.     256384     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
78.     259210     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
79.     262740     ΧΡΙΣΤΟΦΟ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
80.     263527     ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε.Ε.
81.     266633     ΔΙΟΝΥΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
82.     265757     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
83.     265328     ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
84.     255941     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
85.     262988     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
86.     263708     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
87.     269687     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
88.     266737     ΣΤΑΜΑΤΙΟ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
89.     266330     ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ
90.     265086     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
91.     265193     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
92.     266162     ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
93.     264552     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
94.     264890     ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
95.     263355     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
96.     266708     ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
97.     256758     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Ε.
98.     266556     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
99.     266801     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
  100.                         
266909     ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
101.                          265265     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
102.                          263520     ΑΡΙΣΤΟΤΕ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
103.                          263885     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
104.                          264525     ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
105.                          266227     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
106.                          266285     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
107.                          262634     ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
108.                          260267     ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
109.                          266358     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
110.                          266696     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
111.                          266955     ΖΑΧΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
112.                          266287     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
113.                          266803     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
114.                          264868     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
115.                          265005     ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
116.                          263624     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
117.                          258085     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
118.                          266961     ΦΩΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
119.                          264814     ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΚΡ.ΑΕΡΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗ
120.                          255045     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
121.                          264823     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΣΑΜΟΥ
122.                          266280     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
123.                          266667     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε.Ε.
124.                          261078     ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
125.                          266655     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
126.                          246156     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
127.                          258015     ΠΑΥΛΟΣ Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
128.                          256884     ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
129.                          259908     ΘΩΜΑΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ
130.                          265600     ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
131.                          266802     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
132.                          264902     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
133.                          261716     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
134.                          263823     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
135.                          260210     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
136.                          266544     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Ε.
137.                          266846     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
138.                          261669     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
139.                          261666     ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
140.                          258549     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
141.                          256516     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
142.                          264055     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
143.                          266664     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
144.                          265145     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
145.                          265178     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
146.                          259958     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
147.                          265010     ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
148.                          257703     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
149.                          263481     ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
150.                          264968     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
151.                          266792     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
152.                          264909     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
153.                          267030     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
154.                          266641     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
155.                          260073     ΣΤΥΛΙΑΝΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
156.                          268250     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
157.                          263296     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
158.                          263930     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
159.                          263895     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘ.ΑΣΤ.ΣΥΝΕΡΓ
160.                          268355     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
161.                          264301     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
162.                          263183     ΣΤΑΜΑΤΙΟ Δ.Ε.Ε.
163.                          264972     ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
164.                          265561     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
165.                          266526     ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
166.                          260958     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
167.                          266842     ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ
168.                          250587     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΓ-ΔΙΚΑΣΤ. ΑΤΤΙΚ
169.                          266568     ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
170.                          266316     ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
171.                          265711     ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Τ. ΒΟΡ.ΟΔΙΚ.ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗ
172.                          266271     ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
173.                          261462     ΠΑΥΛΟΣ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
174.                          266103     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
175.                          266822     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘ.ΑΣΤ.ΣΥΝΕΡΓ
176.                          266245     ΕΠΑΜΕΙΝΩ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
177.                          266631     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
178.                          263893     ΘΩΜΑΣ Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
179.                          256332     ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΡΟΕΔΡ.ΔΗΜΟΚΡ.
180.                          258839     ΦΩΤΙΟΣ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
181.                          266102     ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
182.                          265661     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
183.                          255880     ΠΟΛΥΖΩΙΔ Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
184.                          266608     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
185.                          264313     ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
186.                          265034     ΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
187.                          266327     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
188.                          266466     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
189.                          266561     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
190.                          266512     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
191.                          265611     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
192.                          261969     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
193.                          265835     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
194.                          266431     ΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
195.                          265109     ΕΛΕΥΘΕΡΙ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
196.                          268226     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
197.                          264272     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
198.                          266877     ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
199.                          261448     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
200.                          266083     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
201.                          266398     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
202.                          265205     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓ.-ΑΝΘΡ.ΔΥΝ.
203.                          268240     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Ε.Α./Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
204.                          264933     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
205.                          264886     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
206.                          266744     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
207.                          266454     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ
208.                          265036     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
209.                          264935     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
210.                          259778     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
211.                          261547     ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
212.                          265077     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213.                          269712     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
214.                          265143     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
215.                          263012     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
216.                          264115     ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
217.                          265268     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
218.                          265759     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
219.                          258106     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
220.                          266294     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
221.                          246643     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
222.                          257100     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
223.                          263139     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
224.                          264037     ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
225.                          264526     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
226.                          256148     ΗΛΙΑΣ Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ
227.                          263570     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
228.                          266716     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
229.                          264133     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
230.                          262584     ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
231.                          265454     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
232.                          263734     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
233.                          264027     ΧΡΥΣΑΝΘΟ Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
234.                          263370     ΙΩΑΚΕΙΜ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
235.                          264154     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
236.                          266621     ΠΑΥΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
237.                          264360     ΣΤΥΛΙΑΝΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
238.                          259996     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
239.                          264562     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
240.                          266338     ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
241.                          255170     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
242.                          263401     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
243.                          266670     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜ.ΚΡΙΣΕΩΝ
244.                          266576     ΙΩΣΗΦ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
245.                          266874     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
246.                          265551     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
247.                          261147     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
248.                          264675     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
249.                          257768     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
250.                          266387     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
251.                          264593     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
252.                          257649     ΑΝΔΡΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
253.                          266881     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
254.                          265632     ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
255.                          266279     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε.Ε.
256.                          266303     ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΡΟΕΔΡ.ΔΗΜΟΚΡ.
257.                          266559     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
258.                          266417     ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
259.                          259677     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
260.                          266847     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
261.                          263636     ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
262.                          266778     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
263.                          269698     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
264.                          266942     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ
265.                          266148     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
266.                          262986     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
267.                          265217     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
268.                          264650     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
269.                          264599     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
270.                          260808     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
271.                          263209     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
272.                          269683     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
273.                          262487     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
274.                          264812     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
275.                          269708     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
276.                          266527     ΠΕΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
277.                          262395     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
278.                          266446     ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
279.                          266190     ΖΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
280.                          256694     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
281.                          266295     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
282.                          255245     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
283.                          264622     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
284.                          263755     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
285.                          263472     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
286.                          265626     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
287.                          265194     ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
288.                          263888     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
289.                          262521     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
290.                          265838     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
291.                          266830     ΧΡΙΣΤΟΦΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
292.                          266436     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΣΑΜΟΥ
293.                          263871     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
294.                          266610     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
295.                          266292     ΧΡΙΣΤΟΦΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
296.                          261620     ΜΑΡΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
297.                          257331     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
298.                          263683     ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΡΟΕΔΡ.ΔΗΜΟΚΡ.
299.                          264608     ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
300.                          266455     ΤΡΥΦΩΝ Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
301.                          259750     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
302.                          264849     ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
303.                          266552     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
304.                          264615     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
305.                          257139     ΧΑΡΑΛΑΜΠ Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
306.                          265047     ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
307.                          266459     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
308.                          260422     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
309.                          265140     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
310.                          260723     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
311.                          268221     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Ε.Α./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
312.                          264996     ΑΝΕΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
313.                          266249     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
314.                          266461     ΕΠΑΜΕΙΝΩ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
315.                          254167     ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
316.                          260201     ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.Α./Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
317.                          255622     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
318.                          258030     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
319.                          261051     ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
320.                          266107     ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
321.                          259944     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
322.                          264743     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
323.                          263918     ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.
324.                          266298     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
325.                          268350     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
326.                          265820     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
327.                          263802     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ.Ε.Ε.
328.                          266606     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
329.                          259865     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
330.                          263494     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
331.                          261828     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
332.                          260005     ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Δ.Α.Ε./ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
333.                          266609     ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
334.                          263812     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
335.                          263248     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
336.                          263873     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
337.                          262543     ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
338.                          266695     ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Α.Δ.Α./3
339.                          261496     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
340.                          259331     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
341.                          264872     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
342.                          259575     ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
343.                          263776     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
344.                          264597     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
345.                          263654     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
346.                          264645     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
347.                          265572     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ
348.                          266509     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
349.                          265051     ΗΛΙΑΣ Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ
350.                          256942     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Ε.
351.                          268236     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
352.                          264057     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
353.                          265716     ΖΗΣΗΣ Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
354.                          266781     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
355.                          261257     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.
356.                          255468     ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.
357.                          258876     ΜΑΡΚΟΣ Α.Δ. ΣΑΜΟΥ
358.                          265715     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
359.                          268241     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
360.                          266380     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
361.                          263915     ΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
362.                          265355     ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
363.                          256154     ΦΩΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
364.                          266044     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
365.                          266191     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
366.                          260887     ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.Ε.Ε.
367.                          265335     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
368.                          266693     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
369.                          255075     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ
370.                          265395     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
371.                          261672     ΣΑΡΑΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
372.                          261797     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.Α./Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
373.                          266122     ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
374.                          262426     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
375.                          265521     ΞΕΝΟΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
376.                          262610     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
377.                          264757     ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
378.                          268224     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
379.                          266408     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
380.                          265737     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
381.                          266645     ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
382.                          266194     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
383.                          265210     ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
384.                          266772     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
385.                          263684     ΑΠΟΣΤΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
386.                          260551     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
387.                          266251     ΕΛΕΥΘΕΡΙ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
388.                          264713     ΔΙΟΝΥΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
389.                          263976     ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
390.                          264017     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
391.                          266360     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
392.                          265237     ΑΛΕΞΑΝΔΡ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
393.                          265451     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
394.                          259584     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
395.                          259928     ΜΙΧΑΗΛ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
396.                          266498     ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
397.                          258458     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Α./ΓΡ.ΠΡ.ΕΠΙΤΕΛ.ΑΡΧΗΓ
398.                          266675     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
399.                          264693     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
400.                          266193     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
401.                          261188     ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
402.                          264342     ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
403.                          269720     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
404.                          261549     ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
405.                          251242     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
406.                          266950     ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
407.                          266548     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
408.                          257445     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
409.                          266318     ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
410.                          266921     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
411.                          257048     ΛΑΜΠΡΟΣ Δ.Ε.Ε.
412.                          267337     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ.Ε.Ε.
413.                          268917     ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
414.                          269074     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Α.Δ.Α./3
415.                          268848     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
416.                          268685     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
417.                          269377     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
418.                          258120     ΧΡΙΣΤΟΔΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
419.                          261483     ΠΑΝΑΓΙΩΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
420.                          261803     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
421.                          263491     ΑΡΙΣΤΕΙΔ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
422.                          260715     ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
423.                          261346     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
424.                          262312     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
425.                          263987     ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
426.                          257568     ΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
427.                          262046     ΧΑΡΑΛΑΜΠ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
428.                          265158     ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
429.                          259634     ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
430.                          261973     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
431.                          263001     ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
432.                          260115     ΑΓΗΣΙΛΑΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
433.                          263339     ΘΩΜΑΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΠΡΟΕΔΡ.ΔΗΜΟΚΡ.
434.                          259193     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
435.                          261102     ΑΝΕΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
436.                          254821     ΗΛΙΑΣ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
437.                          261946     ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
438.                          264088     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ.Ε.Ε.
439.                          263041     ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
440.                          259519     ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
441.                          260356     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α.Ε.Α./Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
442.                          260724     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
443.                          265222     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
444.                          261867     ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ
445.                          263475     ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
446.                          263373     ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
447.                          260600     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
448.                          256653     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
449.                          261679     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ
450.                          259152     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
451.                          259509     ΧΡΗΣΤΟΣ Α’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
452.                          259046     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
453.                          262721     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Α./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
454.                          261639     ΕΥΡΙΠΙΔΗ Α.Δ. ΑΡΤΑΣ
455.                          261207     ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
456.                          262617     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
457.                          260336     ΦΩΤΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
458.                          260498     ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ
459.                          261044     ΚΩΝΣΤΑΝΤ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
460.                          260377     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Α./Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
461.                          257200     ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
462.                          250259     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε.Ε.
463.                          260911     ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
464.                          255371     ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
465.                          255761     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

    2.  Εντάσσουμε τους ανωτέρω στην επετηρίδα  Ανθυπαστυνόμων, με σειρά η οποία αποτελεί και την μεταξύ αυτών αρχαιότητα.

     Η παρούσα δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 3469/2006 (Α΄131).

Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

«Θα πάμε μπροστά και μόνο εκεί ….»

 

 

 

 

Δείτε επίσης

Τιμή και δόξα στην Ελληνική Αστυνομία

Του δρος Κωνσταντίνου Δούβλη Για τους αναγνώστες μου, δεν είναι μυστικό ότι αγαπώ την έννομη …